Zajtrajšie ráno Vám prináša Hydrodol

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti P&M Company, s. r. o.(ďalej len „VOP“)

 

I. Úvodné ustanovenia a zriadenie užívateľský účet

 

 • Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosť P&M Company, s. r. o., so sídlom Jura Hronca 2148/12, IČO 52565513,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sro, vložka číslo: 139875/B,ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“)a právnickou osoba/fyzickou osobou ako kupujúcim(ďalej len „kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na webovej stránke: hydrodol.sk (ďalej len „eshop“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke e-shopu v sekcii„Kontakt“.
 • Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, ako i podnikateľ bližšie vymedzený v bode 1.5 týchto VOP.
 • Spotrebiteľomsa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej (kúpnej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Uskutočňovať objednávky a registrovať sa na webovom rozhraní môžu samostatne iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Pokiaľ je zákazník mladší ako 18 rokov, musí zaňho uskutočniť objednávku alebo vykonať registráciu jeho zákonný zástupca, ale iná osoba staršia ako 18 rokov.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými súvisiacimi právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.
 • Podnikateľom sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie rovnako ten, kto pri uzatváraní a plnení (kúpnej) zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov.
 • Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 • V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text kúpnej zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, v časti ktorej neodporujú výslovnému dojednaniu v kúpnej zmluve. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Pod tovarom sa rozumejú najmä výživové doplnky a iné tovary umiestnené v e-shope prevádzkovanom predávajúcim.
 • E-shop prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:
  • názov produktu,
  • fotografia produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
  • špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
  • cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak.
  • informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, pričom informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v e-shope platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Kupujúcim môže uskutočňovať objednávky na e-shope (návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy) prostredníctvom svojho užívateľského účtu (rozhrania) alebo bez potreby vytvorenia užívateľského účtu len uvedením požadovaných údajov pri vytvorení objednávky.
 • Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na e-shope môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet„).
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP), alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu na nekompatibilné s predchádzajúcim systémom.
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 • Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckeho účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť používateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

II. Kúpna zmluva

 

 • Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu za podmienok dojednaných v týchto VOP. (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tento tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 • Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 • Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
 • Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
 • Ak nie je výslovne dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 • Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej (5) piatich rokovod jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

 • Na účely objednaniatovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania;
  • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
  • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou).
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 

 • Kúpna cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber,
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“),
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému,
  • bezhotovostne platobnou kartou online,
  • dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodínod odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b) týchto VOP.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 • Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 • Daňový doklad za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky e-mailom. Dodanie daňového dokladu e-mailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.
 • Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ alebo odovzdaním na prepravu dopravcovi, ak je kupujúcim podnikateľ.

V. Dodanie tovaru

 • Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená na webovou rozhraní pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je do piatich (5) pracovných dní. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdŕžal e-mailom.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:
  • doručenie tovaru spoločnosťou Zásielkovňa,
  • doručenie tovaru kuriérom spoločnosti DPD
  • osobný odber na niektorom výdajnom mieste.
 • Pri výbere osobného odberu bude tovar pre kupujúceho uložený na zvolenom odbernom mieste po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ tovar v tejto lehote kupujúci neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 • Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.
 • Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania:
  • odovzdá tovar prepravcovi na prepravu kupujúcemu, ak je kupujúcim podnikateľ, alebo
  • odošle tovar kupujúcemu, ak je kupujúcim podnikateľ, alebo
  • umožní kupujúcemu s tovarom disponovať v mieste dodania, ak je kupujúcim spotrebiteľ.
 • Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 • Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky je kupujúci povinný so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho v zmysle reklamačného poriadku. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 • Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho zverejnenú v sekcii “Kontaktspísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 • Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

 

VI. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 • Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude tovar spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.
 • Tovar, ktorý je na webovom rozhraní (e-shope) označení ako výživový doplnok sa považuje sa potravinu v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, preto záručná doba na tento tovar zodpovedá dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti uvedenej na obale výživového doplnku.
 • Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak práva zaniknú.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.
 • Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä:
  • stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 • Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom na adrese: Winterova 62, 92101 Piešťany
 • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
  • ihneď,
  • v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  • v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:
   • ihneď,
   • v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
   • vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za tovaru.
 • Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
 • Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 • Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  • predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
  • predávajúci vadný tovar vymení za nový.
  • Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 • Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:
  • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
  • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim.
 • Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), e-mailom. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.
 • V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru.
 • V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 • Náklady spojené s reklamačným konaním:
  • v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
  • v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.
 • Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniam § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • Rovnako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy a v spojení s tým vrátiť tovar označený na webovom rozhraní ako výživový doplnok, pokiaľ bol tovar rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania.
 • Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje ustovením § 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
  • zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho;
  • zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
 • Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniam § 9 a 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu jeho sídla.
 • Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).
 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu jeho sídla (NIE na DOBIERKU) alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 • V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa z nároku na vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi prevodom na ním určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodne inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na  konci VOP.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
  • ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
  • ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.
 • Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) spotrebiteľa (kupujúceho).
 • Body 7.1 až 7.18 tohto článku VOP výslovne neplatia pre subjekty (podnikateľov) nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa v zmysle týchto VOP.

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 • Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na webovej stránke v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

 

IX. Informácie o možnostiach a podmienkach riešenia sporu mimosúdnom cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
 • Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
 • Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

X. Záverečné ustanovenia

 

 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na e-shope. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).
 • Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 • Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.05.2020.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy